Brath-Chòirichean

Banner with composite photos of Tiriodh

Tha na clàir seo fo dhìon-chòirichean aig Sgoil Eolais na h-Alba agus BBC Alba.Tha Tobar an Dualchais / Kist o Riches air cead fhaighinn an stuth a chur a-mach mar seo airson foghlaim a-mhàin. Cha bu chòir an stuth a chleachdadh no ath-chruthachadh ach a-mhàin airson foghlaim. Chan fhaodar ath-chruthachadh airson adhbharan comersialta

BBC Logo with URL to BBC Alba WWW site Tobar an Dualchais / Kist o Riches