Pròiseact Thiriodh

Banner with composite photos of Tiriodh

'S e pròiseact geàrr-ùine a th'ann am Pròiseact Thiriodh gus teigneòlas a thoirt air aghaidh is fhoillseachadh a leigeas le daoine sgrùdadh is èisdeachd ri clàir a rinneadh ann an Eilean Thiriodh thairis air an dà fhichead bliadhna a dh'fhalbh.

Luchd-taic a' phròiseict

Thug na buidhnean a leanas taic dhan phròiseact:

Co-Roinn Ghàidhlig Thiriodh is Cholla
a thug seachad a' chuid as motha dhen airgead airson innealan is siubhail
Sgoil Eòlais na h-Alba, Oilthigh DhunEideann
a thug seachad clàir, innealan-fuaim, agus an siostam airson na 'metadata'
Roinn Choimpiutaireachd Oilthigh DhunEideann
a thug seachad làrach WWW agus a chuir an gnìomh a h-uile rud teignigeach
BBC Alba
a thug seachad clàir, agus innealan air iasad airson a' phròiseict
Sabhal Mòr Ostaig, Pròiseact Oilthigh na Gàidhealtachd 's nan Eilean
a thug seachad taic-rianachd agus ionmhas airson innealan is siubhail

Bu thoigh leinn taing mhòr a thoirt dhan -a-h-uile duine a chuidich le Pròiseact Thiriodh, gu h-àraid dhan fheadhainn a thug cead dhuinn an stuth aca a chur a-mach mar seo.

BBC Logo with URL to BBC Alba WWW site Tobar an Dualchais / Kist o Riches